МХХТ-ийн сургалтын модуль
UNESCAP–ын APCICT сургалтын төвөөс төрийн байгууллагын удирдах түвшний ажилтнуудад зориулсан МХХТ-ийн салбарын өргөн хүрээний ойлголт, мэдлэг, мэдээллийг таниулсан сургалтын модулиудыг гаргажээ.  Энд дарж дэлгэрэнгүй танилцана уу.
Academy of ICT Essentials for Government Leaders, APCICT of UNESCAP covers an extensive range of ICT related topics in order to
 • Модуль 1 – МХХТ-ийн хэрэглээ ба хөгжил 
 • Модуль 2 – Хөгжлийн бодлого, процесс, засаглалын дэмжих МХХТ 
 • Модуль 3 -Цахим засаглалын хэрэглээ 
 • Модуль 4- Төрийн удирдах ажилтнуудад МХХТ-ийн чиг хандлагын тухай мэдлэг олгох нь 
 • Модуль 5 – Интернет засаглал 
 • Модуль 6 – Мэдээллийн аюулгүй байдал, нууцлал 
 • Модуль 7 – МХХТ-ийн төслийн менежментийн онол, практик 
 • Модуль 8 – Хөгжлийг дэлхийн МХХТ-ийг санхүүжүүлэх боломжууд 
 • Модуль 9 – Гамшгийн эрсдлийн менежментийн МХХТ 
 • Модуль 10 – МХХТ, уур амьсгалын өөрчлөл, ногоон хөгжил 
 • Модуль 11 – Хөгжлийн төлөөх Олон нийтийн сүлжээ 
 • Модуль 12 – Жижиг, дунд бизнест МХХТ-ийг хэрэглэх нь (тун удахгүй)