ИРГЭДИЙН ДУУ ХООЛОЙ, ОРОЛЦОО

Иргэдийн санал, мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийх систем; Иргэдийн дуу хоолой, саналын судалгаанд үндэслэн төр засгийн шийдвэр

Мэдээллийн технологийн нэгдсэн тогтолцоо

Төрийн энтерпрайз архитектур;  Мэдээлэл саадгүй солилцох стандарт; Төрийн мэдээлэл солилцох төвийн өргөтгөл;

ТӨРИЙН ЦАХИМ САНАХ ОЙН НӨӨЦ ТӨВ

TIER-3 стандартад нийцсэн, олон улсын гэрчилгээтэй нөөц дата төв; Төрийн цахим санах ойн байглийн гамшиг, осол болон бусад эрсдлээс 100 хувь хамгаалагдана.

ИННОВАЦИЙН ХӨТӨЛБӨР

Инновацийг дэмжих сан; Дотоодын үйлдвэрлэл, старт-ап бизнесийн дэмжлэг; Нээлттэй өгөгдлийн эцсийн бүтээгдэхүүнүүд.

ЭД ХӨРӨНГИЙН ЭРХИЙН НЭГДСЭН ЦАХИМ БҮРТГЭЛ

Эд хөрөнгийн эрхийн цахим бүртгэлийг бүрэн хэмжээнд нэвтрүүлэх; Эдийн засгийн суурь мэдээллийн сан.

НЭЭЛТТЭЙ ӨГӨГДӨЛ

Нээлттэй өгөгдлийн бэлэн байдлын үнэлгээ;  Хууль эрхзүйн орчны баримт бичгүүд; Нээлттэй өгөгдлийн нэгдсэн портал;

НЭЭЛТТЭЙ, ХҮРТЭЭМЖТЭЙ СТАТИСТИКИЙН МЭДЭЭ

Төрөлжсөн, хүртээмжтэй статистикийн мэдээ; Статистикийн нээлттэй өгөгдөлд суурилсан судалгааны бүтээгдэхүүнүүд.

ЧАДВАРЛАГ ХҮНИЙ НӨӨЦ

Мэдээллийн технологийн дэвшлийг төрийн үйл ажиллагаанд оновчтой ашиглах бодлогыг хэрэгжүүлэх чадварлаг төрийн албан хаагчид