Инновацийн төслийн явцыг үнэлэв

Инновацийг дэмжих хөтөлбөрийн хүрээнд хэрэгжүүлж байгаа төслүүдийн явцын үнэлгээ хийлээ.

Үнэлгээг БШУЯ, ХХМТГ, Ухаалаг засаг төслийн Төсөл хэрэгжүүлэх нэгж, МОСА, “Шинэ эхлэх цэг” Монгол ТББ-ын төлөөллүүд хийлээ.