“Инновацийг дэмжих хөтөлбөр” хэрэгжинэ

Гарааны бизнес эрхлэгчдэд шинэлэг төслийг нь дэмжих санхүүжилтийг “Инновацийг дэмжих хөтөлбөр”-ийн хүрээнд олгоно.

 

 Хөтөлбөрийн нэр: Инновацийг дэмжих хөтөлбөр
 Хэрэгжүүлэгч байгууллага: Монгол Улсын Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар
 Зохион байгуулагч: “Шинэ эхлэх цэг” ТББ (Startup Mongolia)
 Харьяалагдах төсөл: “Ухаалаг засаг” төсөл
 Санхүүжилт: Дэлхийн банк
 Хөтөлбөрийн зорилго: Засгийн газрын тэргүүлэх салбарын зорилтуудыг дэмжихэд чиглэсэн нээлттэй өгөгдлийн болон хөдөлгөөнт холбооны
аппликэйшн хөгжүүлэх, нэвтрүүлэх
 Хэрэгжих хугацаа: 2020 оны сүүлийн хагас жил.

 

 

Ухаалаг засаг төслийн Төсөл хэрэгжүүлэх нэгж 2020.07.21