БҮРДЭЛ 5: Онцгой нөхцөлд хариу арга хэмжээ авах төлөвлөгөө