Худалдан авах бодлого, журам

Худалдан авах ажиллагаанд Дэлхийн банкны худалдан авах ажиллагааны журам (2020 оны 11 сар, 4 дэх хувилбар)-ыг баримтална.