(Монгол хэл) Ухаалаг засаг төсөл E-Mongolia платформд дэмжлэг үзүүлж байна